Algemene voorwaarden

Lidmaatschap Kruiswerk Zorgcollectief
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN KRUISWERK ZORGCOLLECTIEF

Artikel 1 – Algemeen
1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben de navolgende termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:
– Kruiswerk Zorgcollectief: Vereniging Kruiswerk Zorgcollectief;
– klant: iedere (rechts)persoon die met Kruiswerk Zorgcollectief in onderhandeling treedten/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door Kruiswerk Zorgcollectief te leveren zaken en diensten.
1.2 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, uitgevoerde of uit te voeren opdrachten en overeenkomsten van Kruiswerk Zorgcollectief.
1.3 Tenzij in specifiek geval uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, wijst Kruiswerk Zorgcollectief toepassing van eigen algemene voorwaarden van een klant of andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Indien Kruiswerk Zorgcollectief en de klant schriftelijk uitdrukkelijk de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan die van Kruiswerk Zorgcollectief overeenkomen, dan laat dit de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Kruiswerk Zorgcollectief onverlet. Dit is slechts anders indien de bepalingen uit de algemene voorwaarden van Kruiswerk Zorgcollectief overduidelijk strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de klant. In dat geval prevaleren de andere algemene voorwaarden.
1.4 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden Kruiswerk Zorgcollectief slechts indien Kruiswerk Zorgcollectief en de klant deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Offertes en opdrachten
2.1 Aanbiedingen ongeacht de vorm waarin zij zijn gedaan zijn geheel vrijblijvend. 2.2 Opdrachten en overeenkomsten komen tot stand na schriftelijke bevestiging daarvan door Kruiswerk Zorgcollectief, dan wel wanneer Kruiswerk Zorgcollectief met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen.
2.3 Ingeval Kruiswerk Zorgcollectief zaken en diensten aanbiedt, die door een derde worden geleverd, komt de (koop)overeenkomst rechtstreeks tot stand tussen die derde en de klant.
2.4 Indien de klant een consument is, geldt een zichttermijn van 7 werkdagen, waarbinnen de klant de overeenkomst eenzijdig, zonder opgave van reden en zonder dat een boete verschuldigd is, kan ontbinden onder voorwaarde dat de betreffende zaken gelijktijdig en in originele verpakking, op rekening van de klant, aan Kruiswerk Zorgcollectief worden geretourneerd.
2.5 Indien de klant niet binnen 7 dagen na verzending van de bevestiging door Kruiswerk Zorgcollectief schriftelijk de juistheid en volledigheid van de bevestiging betwist, dan wordt de bevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.6 Alle aanbiedingen uitgebracht door Kruiswerk Zorgcollectief zijn (mede) gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens. De klant staat in voor de juistheid, compleetheid en tijdige toelevering van deze gegevens.
2.7 Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Kruiswerk Zorgcollectief en de klant zijn overeengekomen.
2.8 Kruiswerk Zorgcollectief is bevoegd in geval van wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen bij de klant in rekening te brengen.

Artikel 3 – Websites / links andere websites
3.1 Kruiswerk Zorgcollectief biedt op haar websites diensten en zaken van derden aan. De (koop)overeenkomst komt aldus tot stand tussen de klant en de betreffende derde.
3.2 Kruiswerk Zorgcollectief heeft haar internetpagina’s met grote zorg samengesteld en zij doet haar uiterste best om deze pagina’s zo goed mogelijk te onderhouden. Het is echter niet te voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de website wordt gepresenteerd dan wel niet goed wordt begrepen of toegepast. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie op de website. Kruiswerk Zorgcollectief of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Artikel 4 – Advieslijn
4.1 Kruiswerk Zorgcollectief of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie en/of adviezen.

Artikel 5 – Uitvoering
5.1 Kruiswerk Zorgcollectief zal bij de uitvoering van de zorg en dienstverlening alle redelijkerwijs van haar te verwachten zorg en vakbekwaamheid aanwenden overeenkomstig de wettelijke vereisten.
5.2 De klant verleent aan (de medewerkers van) Kruiswerk Zorgcollectief alle medewerking en verstrekt alle informatie die Kruiswerk Zorgcollectief denkt nodig te hebben om haar werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren.

Artikel 6 – Prijzen
6.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. Verschuldigde BTW zal apart op de factuur worden vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten, reiskosten, vervoers- en verzekeringskosten niet in de prijs inbegrepen.
6.2 Tenzij anders is overeengekomen, staan de overeengekomen prijzen vast voor de duur van de overeenkomst, tot het eind van het kalanderjaar, behoudens van overheidswege opgelegde wijzigingen.

Artikel 7 – Betalingen
7.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de klant enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De klant is vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, te berekenen per (gedeelte van de) maand over het nog openstaande bedrag.
7.2 Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die door Kruiswerk Zorgcollectief worden gemaakt om nakoming van de (betalings-)verplichtingen van de klant af te dwingen, komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum bedrag van EUR 100,–, onverminderd het recht van Kruiswerk Zorgcollectief om de daadwerkelijke kosten op de klant te verhalen. Voornoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of de klant daarvan op de hoogte is.
7.3 Alle door de klant gedane betalingen worden primair toegerekend aan de oudste openstaande posten alsmede aan de daarop vallende rente en kosten.

Artikel 8 – Overdracht
De klant is zonder de schriftelijke toestemmingen van Kruiswerk Zorgcollectief niet gerechtigd de rechten voortvloeiende uit enige overeenkomst met Kruiswerk Zorgcollectief over te dragen aan een derde.

Artikel 9 – Levering en levertijd
9.1 Overeengekomen dan wel opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd geeft de klant geen recht op vergoeding van enige schade behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Kruiswerk Zorgcollectief.
9.2 Kruiswerk Zorgcollectief zal, indien duidelijk wordt dat zij niet kan leveren binnen de overeengekomen dan wel opgegeven levertijd, aan de klant onvermeld mededeling doen, één en ander onder opgave van de te verwachten periode waarmee de levertijd zal worden overschreden.

Artikel 10 – Transport
10.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door Kruiswerk Zorgcollectief naar goed koopmansgebruik bepaald.
10.2 Alle verschuldigde vrachtkosten, belastingen en andere heffingen, komen ten laste van de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
10.3 Het transport van alle zaken, ook die op naam van Kruiswerk Zorgcollectief worden getransporteerd, komt voor rekening en risico van de klant.

Artikel 11 – Inschakeling derden
11.1 Kruiswerk Zorgcollectief is gerechtigd bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bevoegd als medewerker van Kruiswerk Zorgcollectief te handelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.
11.2 De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 14, gelden mede voor deze derden.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van Kruiswerk Zorgcollectief tot aan het moment waarop alle vorderingen van Kruiswerk Zorgcollectief op de klant volledig door de klant zijn voldaan.
12.2 Onverminderd hetgeen in artikel 7 omtrent betaling is gesteld, is Kruiswerk Zorgcollectief in geval de klant in gebreke blijft met de betaling van enige opeisbare som, gerechtigd alle aan de klant geleverde zaken terug te nemen. De aan de terugname verbonden kosten zijn door de klant verschuldigd en zullen door Kruiswerk Zorgcollectief aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 13 – Garantie
13.1 Kruiswerk Zorgcollectief staat er voor in dat door haar verkochte en geleverde zaken en de door haar verrichte diensten voldoen aan en in overeenstemming zijn met alle relevante wettelijke bepalingen en veiligheidseisen.
13.2 Bovengenoemde garantie is niet van toepassing op zaken en diensten die de klant na een doorverwijzing van Kruiswerk Zorgcollectief heeft gekocht van een derde, zoals bedoeld in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden.
13.3 Met inachtneming van het hierna gestelde, staat Kruiswerk Zorgcollectief gedurende periode van 1 jaar in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde zaken en verrichte diensten, met dien verstande dat de garantie nimmer verder strekt dan de garantie zoals die door de fabrikant of de toeleverancier van Kruiswerk Zorgcollectief is afgegeven. Kruiswerk Zorgcollectief is gerechtigd schriftelijk een andere garantietermijn aan te geven.
13.4 De klant heeft slechts een aanspraak jegens Kruiswerk Zorgcollectief op grond van dit artikel indien de klant een aankoopbon dan wel factuur van de geleverde zaken dan wel de verrichte diensten aan Kruiswerk Zorgcollectief kan overhandigen.
13.5 De garanties gelden niet indien het gebrek, storing of de eraan verbonden opgelopen schade te wijten is aan het niet in acht nemen van de geldende voorschriften, een van buitenafkomende oorzaak of een onoordeelkundig gebrek.
13.6 Kruiswerk Zorgcollectief zal, ter haar keuze, gebrekkige zaken binnen de garantietermijn kosteloos herstellen dan wel betreffende zaken vervangen door andere deugdelijke zaken dan wel de factuurwaarde terugbetalen.

Artikel 14 – Reclame
14.1 De klant dient bij de in ontvangstneming van de zaken te controleren of de zaken met de bestelling c.q. de opdracht overeenkomen.
14.2 Klachten over verrichte diensten en/of geleverde zaken dienen door de klant binnen 1 week na realisatie of levering schriftelijk aan Kruiswerk Zorgcollectief te worden meegedeeld. Onzichtbare gebreken of beschadigingen dienen binnen 1 week nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken aan Kruiswerk Zorgcollectief ter kennis zijn gebracht. Klachten met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen 1 week na factuurdatum schriftelijk aan Kruiswerk Zorgcollectief te worden meegedeeld. Indien klachten niet tijdig zoals voornoemd worden ingediend, zal Kruiswerk Zorgcollectief deze klachten niet in behandeling nemen en wijst Kruiswerk Zorgcollectief elke aansprakelijkheid van de hand.
14.3 De klant dient Kruiswerk Zorgcollectief in staat te stellen de gereclameerde zaken in originele staat te controleren.
14.4 Indien de klacht naar uitsluitend oordeel van Kruiswerk Zorgcollectief gegrond is, zal Kruiswerk Zorgcollectief naar eigen keuze, hetzij een vergoeding aan de klant betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verrichte diensten of geleverde zaken, hetzij alsnog op correcte wijze de overeengekomen diensten verrichten dan wel de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijke geleverde zaken.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid
15.1 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Kruiswerk Zorgcollectief of haar rechtsgeldige vertegenwoordigers, is de aansprakelijkheid van Kruiswerk Zorgcollectief beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde zaken en verrichte diensten waarop de gegrond bevonden klacht(en) betrekking heeft c.q. hebben.
15.2 In de gevallen zoals genoemd in artikel 3 en artikel 4, is Kruiswerk Zorgcollectief niet aansprakelijkheid ten aanzien van schade welke is ontstaan als gevolg van geleverde zaken, diensten en/of adviezen door een derde. In geval Kruiswerk Zorgcollectief desalniettemin aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot € 5.000,-.

Artikel 16 – Bescherming persoonsgegevens
16.1 Kruiswerk Zorgcollectief verwerkt persoonsgegevens van de klant in het kader van de volgende doeleinden:
– de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
– het in contact kunnen treden met de klant;
– het door Kruiswerk Zorgcollectief verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de zaken en diensten van Kruiswerk Zorgcollectief en aan haar gelieerde ondernemingen.
16.2 Kruiswerk Zorgcollectief zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 17 – Ontbinding en opschorting
17.1 Indien de klant niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, de klant in staat van faillissement wordt gesteld of dreigt te worden gesteld, surseance van betaling is verleend, schuldsanering is uitgesproken of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, is Kruiswerk Zorgcollectief tevens gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden.
17.2 Indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien en in verzuim is of één van de situaties zoals genoemd in het vorige lid zich voordoen, is Kruiswerk Zorgcollectief gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
17.3 Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande leden heeft Kruiswerk Zorgcollectief tevens het recht op vergoeding door de klant van door haar geleden schade, kosten, rente en dergelijke.

Artikel 18 – Overmacht
18.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Kruiswerk Zorgcollectief opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kruiswerk Zorgcollectief niet mogelijk is langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
18.2 Indien Kruiswerk Zorgcollectief bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren.
18.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Kruiswerk Zorgcollectief zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen wijzigingen in de wet- en regelgeving, stakingen en ziekte van het personeel, één en ander zowel indien deze voorkomen bij het bedrijf van Kruiswerk Zorgcollectief als bij toeleveranciers.

Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten
19.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rusten alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede verstaan auteursrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten, handelsnaamrechten en merkrechten terzake van door Kruiswerk Zorgcollectief en haar werknemers bij de uitvoering van (een) overeenkomst(en) ontworpen en/of vervaardigde en/of aangepaste zaken en anderszins ter beschikking gestelde zaken bij Kruiswerk Zorgcollectief, diens licentiegevers of diens toeleveranciers, ongeacht of de klant daarvoor heeft betaald.
19.2 Indien Kruiswerk Zorgcollectief in afwijking van artikel 19.1 bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.
19.3 De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en de bevoegdheden die zij bij deze algemene voorwaarden en/of de wet uitdrukkelijk zijn toegekend en/of voortvloeien uit de opdracht(en) met Kruiswerk Zorgcollectief.
19.4 Het is de klant niet toegestaan, om enige aanduiding van auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of een ander recht van intellectuele eigendom, uit de aan hem ter beschikking gestelde zaken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de ter beschikking gestelde zaken.
19.5 De klant garandeert dat door Kruiswerk Zorgcollectief bij de vervulling van een opdracht, en met name door de verwerking van de door Kruiswerk Zorgcollectief van de klant ontvangen zaken, geen gebruik wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens enige wet van intellectuele eigendom. De klant vrijwaart Kruiswerk Zorgcollectief zowel in als buiten rechten voor alle aanspraken die derden krachtens vooreen bedoelde wet en/of regelgeving geldend kunnen maken.
19.6 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Kruiswerk Zorgcollectief bevoegd tot nakoming van een opdracht op te schorten tot het moment dat in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Kruiswerk Zorgcollectief door de vervulling van de opdracht geen inbreuk maakt op deze rechten van derden.

Artikel 20 – Conversie
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepaling treden als dan bepalingen in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van partijen de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

Artikel 21 – Geschillen en toepasselijk recht
21.1 Op alle aanbiedingen van Kruiswerk Zorgcollectief en alle overeenkomsten tussen de klant en Kruiswerk Zorgcollectief is Nederlands recht van toepassing.
21.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen en overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen. Een geschil is aanwezig, wanneer één van de partijen verklaart dat zulks het geval is.
Specifieke lidmaatschapsvoorwaarden van de Vereniging Kruiswerk Zorgcollectief. Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van het lid van Vereniging Kruiswerk Zorgcollectief.

1.0 Lid
Een lid is een natuurlijke persoon, die niet handelt namens een beroepsgroep of bedrijf en die bij Vereniging Kruiswerk Zorgcollectief een lidmaatschap op een servicepakket heeft gesloten.
Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

2.0 Aanmelding
Aanmelding geschiedt d.m.v. een aanmeldingsformulier voorzien van een handtekening of door aanmelding op de website. Het lid garandeert dat alle door hem/haar verstrekte informatie, juist en volledig is. Aanmelding dient te geschieden door het ‘hoofdlid’. Natuurlijke personen welke op hetzelfde adres woonachtig zijn als het ‘hoofdlid’ en behoren tot het gezin (kinderen en partner), kunnen ook gebruik maken van de servicepas.
Voor partners en/of kinderen welke woonachtig zijn op hetzelfde adres gelden dezelfde lidmaatschapsvoorwaarden als voor het ‘hoofdlid’.

3.0 Lidmaatschap op het servicepakket Kruiswerk Zorgcollectief:
Het servicepakket omvat het totaal van diensten en leveringen die een lid kan afnemen.
Een lidmaatschap op het servicepakket geeft recht op:
a. aantrekkelijke kortingen op de diensten en levering van zaken van bij Vereniging Kruiswerk Zorgcollectief aangesloten leveranciers en/of organisaties. Het lid neemt de diensten en leveringen rechtstreeks af van de leverancier en/of organisatie.
b. minimaal tweemaal per jaar het ledenmagazine en / of 6 digitale nieuwsbrieven c. telefonisch advies en voorlichting.

4.0 Wijzigingen
Het lid is verplicht gedurende de loop van het abonnement belangrijke veranderingen in de gezinssamenstelling dan wel eventuele verhuizingen te melden. Vereniging Kruiswerk Zorgcollectief heeft het recht om het servicepakket steeds te wijzigen.
5.0 Betalingen
7.1 Vereniging Kruiswerk Zorgcollectief is gerechtigd de betaling van de lidmaatschapsgelden voorafgaand aan het lidmaatschapsjaar te incasseren.
7.2 Zolang de betaling niet door Kruiswerk Zorgcollectief is ontvangen, is Kruiswerk Zorgcollectief gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Het lid blijft echter de lidmaatschapsgelden verschuldigd. Over de tijd dat het lid met betaling in verzuim is geweest, is Vereniging Kruiswerk Zorgcollectief gerechtigd wettelijke rente op de lidmaatschapsprijs in rekening te brengen.