Disclaimer

Ledenvereniging Kruiswerk biedt haar leden met het Zorgcollectief via Livelife BV korting op de collectieve zorgverzekeringen aan. Livelife BV is door hen benoemd tot intermediair op alle collectieve zorgverzekering regelingen.

Privacy
Livelife respecteert jouw privacy zeer en zal er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze bezoekers zo veilig mogelijk gebeurt. Livelife houdt zich dan ook aan de privacywetgeving en de regels die de toezichthouder heeft opgesteld.

Aansprakelijkheid inhoud
Livelife streeft ernaar dat de informatie op deze website of de anderszins langs elektronische weg aangeboden informatie actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Livelife aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in deze informatie, anders dan in geval van gebleken opzet of grove nalatigheid.

Auteursrechten
Het is niet toegestaan de op deze website of anderszins langs elektronische weg gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Livelife. Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd, tenzij voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.